Asociace designerů Moravy, z.s., profesní spolek zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl L, vložka 15902; IČ 005 46 313; založena 1990;
doručovací adresa: Jana Vaňková, předsedkyně ADM, z.s., Bartošova 1641/23, 750 02 Přerov; tel. 732 912 029; e-mail
Jana.Vankova@meopta.com; účet veden u Fio banky, pobočka Palackého 27, Přerov, číslo účtu 2801241735/2010.

Aktualizace 9.11.2017


Asociace designerů Moravy, z. s. (ADM), působící v České republice od roku 1990, je výběrovým sdružením profesionálních designerů a teoretiků designu. Nesvazuje členy žádnou doktrínou, dbá však o dodržování kolegiálních vztahů v souladu s kodexem profesionální etiky, přijatým Mezinárodní radou asociací průmyslového designu (ICSID).
Členům i veřejnosti zprostředkovává aktuální informace o vývoji a stavu oboru, nadřazuje promyšlené koncepce nad módní trendy a usiluje o všestrannou kultivaci vztahů mezi tvůrci a investory a o dodržování dohodnutých pravidel a tvůrčích postupů.
Vlastními návrhy, metodickými návody, odbornými posudky, přednáškami, výstavní činnosti i informacemi na internetu zvyšuje kompetenci zodpovědných orgánů i osob, rozhodujících o veřejném prostoru i o soukromých iniciativách, vytváří podmínky pro příznivé pracovní a společenské klima a růst prestiže oboru.

Stanovy ADM, z.s.

MEDAILONY ČLENŮ

Motto: "Je škoda nezanechat po sobě nějakou elektronickou stopu, naše členská základna nezadržitelně stárne a proto chceme, aby naše objekty mohli vidět i mladší zájemci."  (Prezident ADM prof. Pavel Škarka ve svém posledním sdělení členům v srpnu 2014)

+ Prof. akad. soch. Pavel Škarka


METODIKA VÝPOČTU HONORÁŘE

Objektivizační metodika výpočtu honoráře (autorské odměny, ceny práce) profesionálního designéra za vytvoření díla a stanovení autorské odměny za užití díla (licence) v oboru činnosti: produktový design / verze 2010 / projednáno a doporučeno jako metodický materiál valnou hromadou ADM v Přerově 25. května 2010  (PDF)

Pomůcka pro výpočet autorské odměny za vytvoření díla (XLS)


ARCHÍV

Jubileum profesora Zdeňka Kováře 

VZOR AUTORIZAČNÍHO RAZÍTKA
ZASTOUPENÍ ADM V ODBORNÝCH KOMISÍCH A GRÉMIÍCH (připravováno)
OCENĚNÉ PRÁCE ČLENŮ ADM (připravováno)
ČLENOVÉ ADM V ROCE 2003
ČLENOVÉ ADM V ROCE 1992


ODKAZY

Design centrum České republiky (DC ČR); Design centrum ČR bylo rozhodnutím ministra  průmyslu a obchodu Martina Římana k 31. 12. 2007 zrušeno
The Bureau of European Designers´s Associations / Ústředí evropských designerských organizací (BEDA)
International Council of Societies of Industrial Design / Mezinárodní rada organizací průmyslového designu (ICSID)
Český design - CzechDesign - rozcestník o designu a pro designéry
Výstavní příležitost založená na spolupráci FMK UTB, ADM a Kulturním institutem Zlín ALTERNATIVA